Ochrona Danych Osobowych

Klauzule zamieszczone na BIP:

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji PSP

Klauzule informacyjne

Poniżej przedstawiamy Klauzule RODO w formie pliku PDF:

Opiniowanie w sprawach ochrony ppoż

Opracowywanie dokumentacji, w tym Powiatowego Planu Ratowniczego, Procedury Alarmowego Przenoszenia SK

Organizacja ćwiczeń i manewrów ratowniczych, zawodów sportowych

Orgaznizacja spotkań słuzbowych, narad, odpraw

Orgaznizacja uroczystości

Postepowanie rektutacyjne – pr. cywilny

Postępowanie administracyjne – organ I instancji w zakresie czynności kontrolno – rozpoznawczych

Postępowanie sądowe

Prowadzenie działalności informacyjnej

Prowadzenie gospodarki Kwatermistrzowsko – technicznej – program kwatermistrzowski

Prowadzenie i koordynacja działan ratowniczych, w tym prowadzenie łączności

Prowadzenie inspekcji gotowości bojowej

Prowadzenie postepowania egzekucyjnego

Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Przekazywanie pism przekraczających właściwość rzeczową organu

Przygotowywanie listów okolicznościowych, zaproszeń, upominków

Realizacja umów i porozumień

Rekrutacja do służby

Rozpatrywanie Skarg i Wniosków

Zaświadczenia za zdarzeń, potwierdzenie innych informacji

Aktualizacja danych własnych pracowników i funkcjonariuszy, danych druhów OSP

Analiza decyzji, postanowień pod kątem zgodności z prawem

Dokumentowanie działań ratowniczo – gaśniczych z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji SWD

Funkcjonowanie i organizacja wydziału, w tym grafiki i harmonogramy, plany urlopów

Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego

Funkcjonowanie oprogramowania kadrowo – płacowego

Gromadzenie i wykorzystywanie danych obiektów objętych monitoringiem ppoż

Nadawanie uprawnień, prowadzenie kursów i szkoleń, w tym kursy OSP i PSP

Nadzór nad rzeczoznawcami – zgłoszenia nieprawidłowości dzialalności rzeczoznawców

Obsługa strony internetowej, zasobów danych zdjęciowych ze zdarzeń