RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 73,tel. 87 566 02 00, fax. 87 566 02 16, e-mail: sekretariat@kmpsp.suwalki.pl
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel. 85 670 27 11, fax. 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
2) wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel. 22 531 03 0, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.