Zagrożenia związane z wodami

Zagrożenia związane z występowaniem wód śródlądowych.

Na terenie powiatu suwalskiego i Miasta Suwałk wody śródlądowe zajmują powierzchnię 64,2 km2, co stanowi 4,67 % ogólnej powierzchni powiatów. Oba powiaty obejmują geograficznie część Niżu Wschodniobałtyckiego i należą do Pojezierza Litewskiego oraz leżą w dorzeczu Niemna, a największymi rzekami są: Czarna Hańcza, Szeszupa i Rospuda.

Powierzchnia powiatów została ukształtowana w wyniku wielu faz zlodowaceń przed tysiącami lat.  Wśród tego bogactwa form lodowcowych występują liczne, różnej wielkości jeziora od małych oczek do bardzo rozległych, zwykle o urozmaiconej linii brzegowej. Znajduje się tu 111 jezior o powierzchni powyżej 1 ha.

Na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałk nie występują budowle hydrotechniczne. Z uwagi na bardzo urozmaicone ukształtowanie terenu, charakteryzujące się występowaniem znacznej ilości jezior, dolin rzecznych i zagłębień bezodpływowych, które stanowią naturalne zbiorniki retencjonowania wody oraz przebiegiem wododziału sprzyjającym szybkiemu, bezpiecznemu odpływowi wód na niżej położone obszary na terenie powiatów nie występuje zagrożenie powodziowe. Pomimo braku zagrożenia wystąpieniem powodzi utworzony został Rejonowy Komitet Przeciwpowodziowy w Suwałkach, który kieruje siłami i środkami znajdującymi się na terenie powiatów, służącymi do ochrony i zwalczania skutków powodzi. Główne zagrożenia związane z występowaniem tak dużej ilości wód śródlądowych związane jest z wykorzystaniem rzek i akwenów wodnych do celów turystyki i wypoczynku.