Zagrożenia wg. dyrektywy SEVESO II

Dyrektywa Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996 roku, zwana potocznie dyrektywą „Seveso II” dotyczy zarządzania zagrożeniami, poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych. Celem niniejszej Dyrektywy, jest zapobieganie poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczanie ich skutków dla człowieka i środowiska. Ma ona na względzie zapewnienie w sposób konsekwentny i efektywny wysokiego poziomu ochrony przed zagrożeniami we Wspólnocie i ma zastosowanie do każdego zakładu, gdzie znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach równych bądź przekraczających wartości progowe określone w załącznikach.

Odpowiednikami Dyrektywy w polskich przepisach regulującymi powyższe zagadnienia są:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(j.t.:Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zlokalizowany jest jeden zakład posiadający substancje niebezpieczne w ilościach kwalifikujących go do grupy zakładów stwarzających poważne zagrożenie, zakwalifikowany jako Zakład Dużego Ryzyka (ZDR).