Zagrożenia w infrastrukturze budowlanej

Na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zlokalizowanych jest 10 jednostek samorządowych, w skład których wchodzi 9 gmin tworzących powiat suwalski ziemski i 1 miasto na prawach powiatu. Ze względu na sposób użytkowania terenów, zagrożenia w infrastrukturze budowlanej podzielono następująco.

Zagrożenie pożarowe gospodarki rolnej.
Powiat suwalski ziemski to jednostka obejmująca swym terytorium obszar 9 gmin, w skład których wchodzi 305 miejscowości. Jest to teren typowo rolniczy 71,4 % terenu stanowią użytki rolne, 17,6 % obszary leśne, 4,9 % wody i 6,1 % tereny zabudowane i zurbanizowane. z dominującą przewagą gospodarstw małych, wręcz drobnych. Działalność rolnicza prowadzona jest w ponad 5,5 tys. gospodarstwach rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 15,3 ha.

Zagrożenie pożarowe wynika z :

  • zabudowy wsi – w 82% zwarta, a w 18% kolonijna. Zagrożenie potęguje fakt, że na ogólną ilość około 29 tys. budynków, około 35% stanowią budynki o konstrukcji palnej, w tym 6,0% o pokryciu palnym, przy czym część z nich jest już wyeksploatowanych i wymaga modernizacji lub wręcz rozbiórki.
  •  niewłaściwego stanu technicznego urządzeń i instalacji, w głównej mierze elektrycznych, w mniejszym stopniu ogrzewczych. Instalacje elektryczne do 1970 r. zostały założone we wszystkich wsiach. W 1973r. rozpoczęto akcję badania i konserwacji tych instalacji. Do 1990 r. badania przeprowadzono w 145 wsiach, jednak obecnie na skutek zmechanizowania rolnictwa i prac domowych, zwiększenia liczby i mocy eksploatowanych odbiorników instalacje w wielu gospodarstwach nie odpowiadają wymaganiom eksploatacyjnym czy polskim normom .
  •  nagromadzenia dużej ilości materiałów palnych na składowiskach otwartych, jak np. stogi oraz w budynkach: stodoły, spichrze, poddasza obór.

Zagrożenie pożarowe podmiotów gospodarczych.
Suwałki jako największe miasto Suwalszczyzny o gęstości zaludnienia ok. 1049,7 osób na 1km2, pełnią rolę administracyjnego, handlowo – usługowego, przemysłowego i kulturalnego centrum regionu. Są także miejscem koncentracji działalności gospodarczej, dzięki położeniu w strefie przygranicznej. Według danych z 30 czerwca 2003 roku, w Suwałkach były zarejestrowane 7393 podmioty gospodarcze. Większość z nich, bo 80,4 procent, to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zagrożenie pożarowe wynika z :

  •  występowania budynków wysokich – z 27 budynków, 24 zakwalifikowane są do kategorii ZL IV (budynki mieszkalne) skupione głównie na ul. Kowalskiego,
  •  dużej liczby obiektów ZL III (użyteczności publicznej),
  •  występowania obiektów handlowo-usługowych, wielkokubatorowych o powierzchni powyżej 1000 m,2
  •  działających na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej 23 zakładów przemysłowych,
  •  występowania na terenie miasta 5 zakładów w których występują materiały niebezpieczne, w tym Rozlewnia Gazu Płynnego „PETROLINVEST”.