Zagrożenia pożarowe lasów

Zagrożenia pożarowe obszarów leśnych i torfowisk.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach znajdują się obszary leśne o łącznej powierzchni 23 864,52 ha, co stanowi 17,37 % ogólnej powierzchni terenu działania. Administrowaniem obszarów leśnych zajmują się:
1. Nadleśnictwo Suwałki z siedzibą w Suwałkach (10 leśnictw), o łącznej powierzchni obszarów leśnych 8778,83 ha, co stanowi 37 % ogólnej powierzchni obszarów leśnych i obejmuje teren administracyjny gmin: Wiżajny, Rutka Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki, Miasta Suwałki oraz częściowo Bakałarzewo, Filipów i Przerośl,
2. Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywym (5 obwodów ochronnych), o łącznej powierzchni obszarów leśnych 4078,93 ha, co stanowi 17 % ogólnej powierzchni obszarów leśnych i obejmuje teren administracyjny gminy Suwałki i częściowo Szypliszki,
3. Nadleśnictwo Szczebra z siedzibą w Szczebrze (3 leśnictwa), o łącznej powierzchni obszarów leśnych 2712,39 ha, co stanowi 11 % ogólnej powierzchni obszarów leśnych i obejmuje teren administracyjny gminy Raczki i częściowo Bakałarzewo,
4. Nadleśnictwo Olecko z siedzibą w Olecku (2 leśnictwa), o łącznej powierzchni obszarów leśnych 1374,37 ha, co stanowi 6 % ogólnej powierzchni obszarów leśnych i obejmuje teren administracyjny gmin: Bakałarzewo, Przerośl i Filipów,
5. Starostwo Powiatowe w stosunku do lasów prywatnych i komunalnych o łącznej powierzchni obszarów leśnych 6920 ha, co stanowi 29 % ogólnej powierzchni obszarów leśnych i obejmuje teren administracyjny powiatu suwalskiego i Miasta Suwałk. 

Prewencja - zagrożenia lasów

Obszary te zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego, która oznacza średnie zagrożenie pożarowe lasu i stanowi 84 % ogólnej powierzchni obszarów leśnych oraz III kategorii zagrożenia pożarowego, która oznacza małe zagrożenie pożarowe lasu i stanowi 16 % ogólnej powierzchni obszarów leśnych.

Schowek02

Zagrożenie pożarowe lasów ustala się na podstawie warunków przyrodniczo – leśnych (udział siedlisk i klas wieku drzewostanu), średniej ilości występowania pożarów lasu, warunków klimatycznych oraz wskaźnika zanieczyszczenia powietrza emisjami przemysłowymi. Zakwalifikowanie obszarów leśnych do danej kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się w planach urządzenia lasów (dla lasów państwowych) i planach ochrony parków narodowych (dla parków).
Oprócz stałej klasyfikacji lasów prognozuje się w ciągu roku stopnie zagrożenia pożarowego lasu.

Aktualnie zagrożenie pożarowe lasów dzieli się na cztery stopnie:
0. – brak zagrożenia,
1. – małe zagrożenie,
2. – średnie zagrożenie,
3. – duże zagrożenie.
Zagrożenia te określane są na podstawie wilgotności ściółki i powietrza oraz współczynnika opadowego, przez punkty prognostyczne Lasów Państwowych.

Powiat suwalski zaliczany jest do strefy prognostycznej 27, na którą składają się punkty pomiarowe w Nadleśnictwach: Głęboki Bród, Suwałki, Płaska i Ełk.
Aktualne zagrożenie pożarowe lasów można zobaczyć na stronie internetowej:

http://www.ibles.waw.pl


Z prognozowaniem zagrożenia pożarowego w lasach związane jest podejmowanie okresowych działań profilaktycznych takich jak zakaz wstępu do lasu przy utrzymującym się 3 stopniu zagrożenia pożarowego lasu, który wprowadza właściwy terenowo Nadleśniczy.
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na ilość powstałych pożarów na obszarach leśnych, na terenie powiatu suwalskiego są wypalanie pozostałości roślinnych na obszarach rolniczych, wypoczynek w pobliżu lasów oraz komunikacja. Najbardziej zagrożone pożarowo obszary leśne w powiecie zlokalizowane w gminie Suwałki, ze względu bliskie usytuowanie miasta Suwałki mające wpływ na wzmożoną penetrację obszarów leśnych przez mieszkańców i turystów oraz duży ruch komunikacyjny. Ponadto duże zagrożenie pożarowe występuje w lasach prywatnych administrowanych przez Starostę Suwalskiego, na co wpływ ma bardzo duże rozczłonkowanie obszarów leśnych, które stanowią małe kompleksy, brak możliwości prowadzenia przez tut. Komendę nadzoru prewencyjnego jak również nie wykonywanie zabiegów sanitarnych mających wpływ na podniesienie bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych. Podstawowymi przyczynami powstałych pożarów na obszarach leśnych są podpalenia i nieostrożność osób w posługiwaniu się ogniem otwartym.

Na terenie powiatu znajdują się również złoża torfu, w części występujące na terenach leśnych, co potęguje zagrożenie pożarowe lasów.

Mapa rozmieszczenia lasów w powiecie Suwalskim:

mapa lasy