Wykaz wyrobów budowlanych

WAŻNE:

  1. Wymagane prawem dokumenty dla poszczególnych wyrobów określono
    m.in. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
    tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz 1002 ze zmianami),
  2. Wymagane dokumenty dot. poszczególnych wyrobów w formie tabelarycznej można znaleźć po adresem: http://www.cnbop.pl/dzialy/dc/stand_cnbop,
  3. Wyroby które nie zostały ujęte w powyższym rozporządzeniu muszą spełniać wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz 690 ze zmianami),
  4. Przedłożone dokumenty odniesienia muszą być kompletne, zawierać wszystkie strony,
  5. Aprobaty techniczne można przedłożyć w formie elektronicznej.
  6. Numeracja przedłożonych dokumentów powinna zgadzać się z numeracją w wykazie.

 

Wykaz wyrobów budowlanych wbudowanych w obiekcie
(nazwa wraz z lokalizacją).

       I.            Instalacje hydrantów wewnętrznych:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności).

    II.            Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwa dopuszczenia).

 III.            System sygnalizacji pożaru:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia/deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).
IV.              Urządzenia do grawitacyjnego usuwania dymu / zapobiegające zadymieniu:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia/deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

  V.              Dźwiękowy system ostrzegawczy:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia/deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

 VI.            Systemy sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia/deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

VII.              Systemy kontroli dostępu:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia).

VIII.              Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia/deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

 IX.            Stałe urządzenia gaśnicze – systemy:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

    X.            Podzespoły stałych urządzeń gaśniczych gazowych:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności).

 IX.            Podzespoły stałych urządzeń gaśniczych pianowych:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności).

XII.              Podzespoły stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych i zraszaczowych:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

XIII.            Podręczny sprzęt gaśniczy:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia).

XIV.            Znaki bezpieczeństwa:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia).

XV.              Dźwigi dla ekip ratowniczych:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (świadectwo dopuszczenia/deklaracja zgodności/certyfikat zgodności).

XVI.            Klapy odcinające przeciwpożarowe:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

XVII.            Drzwi/bramy/przeszklenia przeciwpożarowe:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).

XVIII.            Służące do zabezpieczania przejść instalacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego:

Nazwa wyrobu / typ / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (deklaracja zgodności/certyfikat zgodności, aprobata techniczna).


XIV.            Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego:
Nazwa wyrobu / producent / nazwa i numer dokumentu odniesienia (raport z badania/klasyfikacja reakcji na ogień)

 

………………………………..

(czytelny podpis kierownika budowy

lub imienna pieczątka)

PRZYKŁAD

Wykaz wyrobów wbudowanych w budynku usługowo – mieszkalnym z wielostanowiskowym garażem podziemnym, zlokalizowanym na działce o nr ewid. 310/01 w Suwałkach przy ul. Noniewicza.

       I.            Instalacje hydrantów wewnętrznych:

Lp. Nazwa wyrobu Typ Producent Dokument odniesienia
1. hydrant wewnętrzny
DN 25
ZH/89/1 GROS Certyfikat zgodności nr 23/2013 z dnia 08.08.2013r.

    II.            System sygnalizacji pożaru:

Lp. Nazwa wyrobu Typ Producent Dokument odniesienia
1. sygnalizator akustyczny RW-21/31 WOS Świadectwo dopuszczenia nr 23/2013
z dnia 08.08.2013r.
Certyfikat zgodności

Nr AT-15-2001

z dnia 05.03.2013r.

 

Jan Kowalski

Nr upr. SUW 121/98

 

Adobe-PDFTekst do druku w formacie PDF