Dokumentacja techniczna

WAŻNE:

 1. Oświadczenie kierowników robót o odpowiedniej specjalności powinno zawierać:

–        nazwę wykonanej instalacji/urządzenia przeciwpożarowego,

–         lokalizację inwestycji,

–        na podstawie jakiego projektu została wykonana (podać nazwę projektu)

–        jakie urządzenie przeciwpożarowe spełnia Normy Techniczne,

–        czytelny podpis lub imienna pieczątka / nr uprawnień budowlanych.

2. W przypadku oświadczeń, protokołów z przeglądu urządzeń przeciwpożarowych można posiłkować się wzorami określonymi w Normach Technicznych lub specyfikacjach technicznych, np. w przypadku systemu sygnalizacji pożaru wg. specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54 – 14.

3. W protokołach z przeglądów technicznych należy uwzględnić m.in.:

–        nazwę obiektu oraz adres,

–        datę przeglądu,

–        czytelny podpis osoby sporządzającej,

–        nr uprawnień,

–        ocenę techniczną z uwzględnieniem na podstawie jakiej Normy Technicznej przeprowadzono przegląd oraz czy instalacja spełnia jej wymagania,

4. Protokoły z przeglądu instalacji powinny uwzględniać opisane powyżej warunki.

 

Dokumentacja techniczna obiektu (nazwa wraz z lokalizacją).

 1. Pozwolenie na budowę.
 2. Projekt budowlany.
 3. Oświadczenie kierownika budowy.
 4. Oświadczenie kierownika robót (patrz WAŻNE ).
 5. Dziennik budowy.
 6. Protokół z badania rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obiektu.
 7. Protokół z badania instalacji odgromowej obiektu.
 8. Protokół z przeglądu technicznego przewodów kominowych obiektu.
 9. Protokół z przeglądu technicznego wentylacji mechanicznej obiektu.
 10. Protokół z przeglądu technicznego oraz próby wydajności hydrantów wewnętrznych uwzględniający ponadto:

–        zmierzoną wydajność oraz ciśnienie dynamiczne poszczególnych hydrantów,

–        normy na podstawie której przeprowadzono badanie,

–        ocenę techniczną instalacji,

–        jednoczesność poboru wody przy badaniu – z ilu hydrantów jednocześnie.

11. Protokół z przeglądu technicznego oraz próby wydajności hydrantów zewnętrznych uwzględniający ponadto:

–        zmierzoną wydajność oraz ciśnienie dynamiczne poszczególnych hydrantów,

–        normy na podstawie której przeprowadzono badanie,

–        ocenę techniczną instalacji,

–        jednoczesność poboru wody przy badaniu – z ilu hydrantów jednocześnie.

12. Protokół z przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego uwzględniający ponadto:

–        zmierzone natężenie w poszczególnych punktach pomiarowych,

–        normy na podstawie której przeprowadzono badanie,

–        ocenę techniczną instalacji,

–        rozmieszczenie punktów pomiarowych na rzutach poszczególnych kondygnacji.

13. Protokół z przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożaru (patrz WAŻNE).

14. Protokół współdziałania systemu sygnalizacji pożaru z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami uwzględniający ponadto:

–        z jakimi instalacjami (wymienić),

–        dokument odniesienia (scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru / matryca sterowań).

15. Protokół zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu uwzględniający ponadto:

–        warunek §183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz 690 ze zmianami).

16. Protokół z zabezpieczenia przepustów instalacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego uwzględniający ponadto:

–  wykaz zabezpieczonych przepustów najlepiej w formie tabelarycznej np:

Nr przejścia Nazwa wyrobu typ producent Strop/ściana Odporność ogniowa Dokument odniesienia
1 Opaska Rw/21 PROMAPOM Strop EI 120 AT-15:2010

– zestawienie graficzne rozmieszczenia przepustów.

– wykaz wbudowanych klap odcinających/drzwi/przeszkleń przeciwpożarowych  (w formie pkt.16).

Adobe-PDFPowyższy tekst w formie do druku PDF