Więcej o: Szkolenie Podstawowe OSP

Szkolenie Podstawowe OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje, że w dniach od 8 lutego 2020 r do 18 kwietnia 2020 r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP według „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” z 2015 r. opracowanego przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku osób zainteresowanych ww. szkoleniem, prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeń do tut. Komendy w terminie do dnia 3 lutego 2019 r. Ilość miejsc możliwych do zrealizowania szkolenia wynosi 26 osób. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje data wpłynięcia karty zgłoszenia.

Prosimy o dostarczenie wraz z kartami zgłoszeń następujących dokumentów:

  • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału
    w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
  • orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia
  • klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

W przypadku niedostarczenia w terminie pełnej dokumentacji kandydat będzie niedopuszczony do kursu.

Sprawę prowadzi Wydział Operacyjny Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach – numer tel. 87 566 02 15.

Więcej o: III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Więcej „III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)”