Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje, że w dniach od 21 września 2019 r do 17 listopada 2019 r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP według „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” z 2015 r. opracowanego przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku osób zainteresowanych ww. szkoleniem, prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeń do tut. Komendy w terminie do dnia 6 września 2019 r. Ilość miejsc możliwych do zrealizowania szkolenia wynosi 26 osób. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje data wpłynięcia karty zgłoszenia.

Prosimy o dostarczenie wraz z kartami zgłoszeń następujących dokumentów:

  • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału
    w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
  • orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia
  • klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

W przypadku niedostarczenia w terminie pełnej dokumentacji kandydat będzie niedopuszczony do kursu.

Sprawę prowadzi Wydział Operacyjny Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach – numer tel. 87 566 02 15.