Szkolenie Podstawowe OSP

Zapraszamy druhów ochotników na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, które odbędzie się w dniach od 2 lutego 2019 r. do 28 kwietnia 2019 r.

Szkolenie odbędzie się według „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” z 2015 r. opracowanego przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku osób zainteresowanych ww. szkoleniem, prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeń do tut. Komendy w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. Ilość miejsc możliwych do zrealizowania szkolenia wynosi 26 osób.

Prosimy o dostarczenie wraz z kartami zgłoszeń następujących dokumentów:

  • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
  • orzeczenie komisji lekarskiej lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia
  • klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

W przypadku niedostarczenia w terminie pełnej dokumentacji kandydat będzie niedopuszczony do kursu.