Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Zapraszamy osoby chętne spośród druhów ochotników powiatu suwalskiego na kurs podstawowy organizowany przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 24 lutego 2018 r. i potrwa do 29 kwietnia 2018 r. W przypadku osób zainteresowanych ww. szkoleniem, prosimy o dostarczenie wypełnionych kart skierowań do tut. Komendy w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. Ilość miejsc planowanych na szkolenie wynosi 26 osób. Ukończenie kursu z oceną pozytywną jest niezbędne do uczestniczenia w działaniach ratowniczo – gaśniczych w jednostkach OSP. Na kurs kierują właściwi miejscowo Komendanci Gminni / Naczelnicy Jednostek OSP.

Do kart skierowań należy również dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
  • orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,

 Karta skierowania na kurs podstawowy OSP

Pytania proszę kierować do Wydziału Operacyjnego KM PSP w Suwalkach, tel. (087) 5660215