Pracowity weekend suwalskich strażaków

W ostatni weekend (14-16 marca 2014r.) suwalscy strażacy mieli pełne ręce roboty. Zaczęło się od tragicznego pożaru budynku przy ul. Wigierskiej, w którym podczas działań gaśniczych strażacy odnaleźli ciało mężczyzny. Worek rozwiązał się po godzinie 13, kiedy to dyspozytor otrzymywał zgłoszenia o przewróconych drzewach i zrywanych elementach pokryć dachowych co kilka minut. W momencie największego nasilenia zgłoszeń telefony odbierało 4 dyspozytorów. W sumie 15 marca strażacy powiatu suwalskiego odnotowali 60 interwencji. Duże podziękowania należy skierować do druhów OSP, którzy wraz z zastępami JRG uczestniczyli w likwidacji większości zdarzeń. Miejmy nadzieję, że aura pogodowa oszczędzi nam takich niespodzianek, jak w minioną sobotę.

Zakończenie szkolenia podstawowego OSP

Mamy za sobą kolejną już edycję szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Szkolenie trwało od 25 stycznia do 9 marca 2014r. W ramach szkolenia druhowie uczestniczyli w ćwiczeniu wyjazdowym w komorze dymowej, która znajduje się w Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach. Szkolenie  ukończyły 24 osoby, którym serdecznie gratulujemy. Krótki materiał fotograficzny znajduje się w galerii. Wszystkich chętnych druhów zapraszamy na następne szkolenia realizowane w tut. Komendzie – harmonogram szkoleń na 2014r. znajduje się w zakładce OSP.

NIE WYPALAJ TRAW !!!

trawa

 • Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
 • Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
 • Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
 • Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.
 • Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
 • Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.
 • Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
 • Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

To tylko część konsekwencji jakie niesie za sobą wypalanie traw.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Na podstawie materiałów ze strony KG PSP: www.straz.gov.pl

Osiągnięcia suwalskich strażaków w programie „Ognisty ratownik – gorąca krew”

W szeregach suwalskich strażaków mamy również honorowych dawców krwi. W ogólnopolskiej akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew” za rok 2013 zajęli wysokie lokaty.

 1. na szczeblu województwa podlaskiego
 • w kategorii najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza – 1 miejsce
 • w kategorii najaktywniejszy strażak – 1 miejsce st.kpt. Arkadiusz Buchowski

                                                                       2 miejsce mł.asp. Jarosław Witkowski

2. na szczeblu krajowym

 • w kategorii najaktywniejszy strażak – 2 miejsce st.kpt. Arkadiusz Buchowski

Materiał informacyjny
Materiał fotograficzny