Pamiętaj by choinka była bezpieczna!

Zbliżają… się™ Śšwię™ta Bożego Narodzenia i w naszych domach pojawią… się™ choinki, które stanowią nieodłą…czny świą…teczny symbol. Jednak niekiedy mogą stanowić one poważne Źródł‚o zagrożenia pożarowego, jeśli obchodzimy się z nimi w nieprawidłowy sposób. O czym warto pamię™tać‡, aby uniknąć‡ tragedii.

Źródł‚em pożaru choinki mogą być‡:

  • Uszkodzone lub niesprawne lampki choinkowe oraz przewody doprowadzające napięcie (przedł‚użacze);
  •  Kontakt lub zbyt mała odległ‚ość‡ od otwartego ognia (świeczki, piece kaflowe);
  •  Kontakt lub zbyt mał‚a odległ‚ość‡ od wszelkiego typu urzą…dzeń„ grzewczych (podgrzewacze elektryczne i gazowe) lub kominków.

Podstawy bezpieczeństwa:

  • Jeż›li decydujemy się™ na choinkę naturalną starajmy się™, aby jak najdł‚użej był‚a świeża (mokre, niewyschnię™te igł‚y);
  • Zamocujmy ją… w stabilnym stojaku upewniają…c się™, że nie grozi jej przypadkowe przewrócenie (np. przez dzieci lub zwierzę™ta domowe);
  • Stawiajmy drzewko, co najmniej 1m od wszelkich źródeł‚ ognia lub wysokiej temperatury (kominki, podgrzewacze elektryczne i gazowe, ś›wieczki, piece);
  • Na choinkę™ wieszajmy lampki wyłą…cznie elektryczne (NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ŚšWIECZEK) w peł‚ni sprawne i podłą…czone sprawnym przedłużaczem;
  • Nie przypinajmy lampek do drzewka spinaczami czy też zszywkami, można uszkodzić‡ przewody i spowodować‡ zwarcie;
  • Nie stawiajmy choinki na drodze do wyjścia z pomieszczenia (drodze potencjalnej ewakuacji);
  •  Zawsze wyłą…czajmy lampki przed snem czy wyjś›ciem z domu;
  •  Zamontujmy czujkę™ dymu, która w razie pożaru poprawi nasze bezpieczeń„stwo.

Zobacz także:

Film obrazujący pożar suchej choinki;

Porównanie palenia się suchej i mokrej choinki;

Akcja czujka pod choinką